Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasası’ndan yararlanmak isteyen üyelerimizin dikkatine!

10 Mayıs 2017

10 Nisan 2017 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulda Onaylanan Sosyal Sigortalar  Değişiklik Yasası, 25 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yasa değişikliği kapsamında yer alan gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir;

Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, K. T. Sosyal Sigortalar Yasası’nın 4’üncü maddesi altında sigortalı olup 1 Ocak 2000 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçlarını bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödeyemeyenler, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak dört ay içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi’ne (İsim, Açık Adres, Telefon Numarası, varsa E-Mail adresi ve İmza) belirtmek suretiyle müracaat edeceklerdir.

Sosyal Sigortalar Dairesi yapılan müracaata ilişkin değerlendirmeyi, müracaat tarihini esas alarak en geç iki ay içerisinde müracaatçıya gerekçeli ve yazılı olarak bildirecektir. Müracaatçı bildirimin yapıldığı tarihten başlayarak bu prim ve gecikme zamlarına ilişkin borçlarını aşağıdaki ödeme planları çerçevesinde ödeyeceklerdir;

1-)1 Ocak 2000 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihi arasındaki prim borçlarının % 100’ünü ve ödemenin yapıldığı tarih itibarı ile o güne kadar tahakkuk eden toplam gecikme zammının % 15’ini bir defada en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş sayılacaktır.

2-)Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca peşin ödeme planını tercih etmeyenlere aşağıdaki taksitli ödeme planı çerçevesinde, 1 Ocak 2000 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihi arasındaki prim borçlarının:

a-) % 25 ( yüzde yirmi beş)’ini ve bu % 25 Prim borçlarına ait gecikme zamlarının % 90 (yüzde doksan)’ının;

b-) % 50 (yüzde elli)’sini ve bu % 50 Prim borçlarına ait gecikme zamlarının % 65 (yüzde altmış beş)’inin;

c-) % 75 (yüzde yetmiş beş)’ini ve bu % 75 Prim borçlarına ait gecikme zamlarının % 40 (yüzde kırk)’ının,

30 Kasım 2017 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödemenin yapıldığı tarih itibarı ile o güne kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulur.

3-) Yukarıdaki (2)’nci fıkra kurallarına uygun olarak ödeme yapanlar, 1 Ocak 2000 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihne kadar tahakkuk eden prim borçlarının geriye kalan kısmını ve bu kısma ait dondurulan gecikme zamlarının (A) bendi uyarınca % 90 (yüzde doksan)’ını, (B) bendi uyarınca % 65 (yüzde altmış beş)’ini, (C) bendi uyarınca % 40 (yüzde kırk)’ını yukarıdaki (2)’nci fıkradaki ödemeyi takip eden ay başından itibaren üç yıl içerisinde en fazla otuz altı ay taksitle ödeyebileceklerdir.Ödemenin yapılması ile prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş sayılacaktır.

4-) Üç yılın sonunda tüm taksitlerini ödemeyen sigortalıların, kalan toplam borcu prim borcu olarak kabul edilir ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın 90’ıncı maddesi uyarınca tahsil edilir.

Yukardaki maddelere göre Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasası’ndan yararlanmak isteyen kişilerin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne  müracaat etmeleri gerekmektedir. Bigilerinize sunar, çalışmalarınınızda başarılar dilerim.

Cafer GÜRCAFER

Başkan

K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği