KTİMB

KTİMB, 26 Mayıs 1979 tarihinde kurulmuş ve 6 Haziran 1979 tarihinde Kaymakamlıkça kayıt ve tescili yapılarak, 6/1961 sayılı Türk Cemaat Meclisi Birlik Ve Dernekler Kanunu uyarınca faaliyetlerine başlamıştır. 17 Mart 1998 tarihinde ise yasası KKTC Cumhuriyet Meclisinde onaylanmış ve 18/98 sayılı Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası ile, kamu yararına çalışan tüzel kişiliğe sahip bir birlik olarak günümüze kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

KTİMB, Kıbrıslı Türk inşaat firmaları adına sektörü temsil etmekte ve onların yararını gözeterek mesleğin haklarını koruyacak şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yasası gereği KTİMB başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Başkan ve Yönetim Kurulu her iki yılda bir mayıs ayında, birliğe kayıtlı üyelerden oluşan ve birliğin en üst karar organı olan Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu; Başkan, Astbaşkan, Yazman (sekreter), Sayman ve 3 faal üye olmak üzere toplam 7 asil üye ve 2 yedek üyeden oluşmaktadır. Birliğin mali denetim organı olan Denetleme Kurulu 2 üyeden; ve Yönetim Kurulu tarafından aktarılan şikayet ve itirazları inceleyerek karara bağlayan, gerektiğinde yasa çerçevesinde çeşitli disiplin cezası verme yetkisine sahip olan Onur Kurulu ise 5 üyeden oluşmaktadır ve tüm kurul üyeleri yine Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

KTİMB, inşaat faaliyetlerini standartlaştırmak, adil rekabeti yaygınlaştırmak/oluşturmak, üyelerini her platformda temsil etmek, ulusal ve uluslararası arenada lobi yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirlikleri yaparak sektörel gelişmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz ; Kurum ilke ve süreçlerini bir bütün olarak gören, üye odaklı, etkin ve sürekli iyileşmeyi ön planda tutan bir kuruluş olarak sektörel kalkınmanın liderliğini yapmak, üyelerimizin yabancı firmalar ile rekabet edebilecek seviye ve kaliteye ulaşmalarını sağlamaktır.

Misyonumuz; KKTC’de inşaat alanında müteahhit olarak çalışan firmaların ve ilgili kuruluşların aralarında yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, tüm üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel çıkarlarını korumak, onları temsil etmek, kalkınmalarını ve rekabet güçlerinin artmasını sağlayacak her türlü çaba ve girişimlerde bulunmaktır.

KTİMB’nin yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için sürdürdüğü temel faaliyetleri;

  • İnşaat sektörüne ilişkin yasal konularda Hükümet nezdinde sektörü temsil etmek, önerilerde bulunmak, yapılan çalışmalarla ilgili görüş bildirmek,
  • Üyelerinin iş olanaklarını arttırmak için çalışmalarda bulunmak, ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunların çözümünde sektör temsilcisi olarak aktif biçimde yer almak, üyelerinin her türlü haklarını korumaya yönelik adımlar atmak,
  • İnşaat sektörü ile ilişkili olan mevcut ve ileride kurulacak olan yerli veya yabancı özel ve kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, mesleki kuruluşlar, dernekler, federasyonlar, vakıflar, kooperatifler vb kuruluşlar ile Birliği ilgilendiren konularda işbirliği yapmak,
  • Kamu kuruluşlarının yabancı ülkelerle yapacağı ekonomiyle ilgili görüşmeler, toplantılar ve misyonlara, sektörü temsilen görüş bildirmek üzere müdahil olmak,
  • Üyelerinin yurtdışı yatırım olanaklarından yararlanabilmesi adına gerekli çalışmaları yapmak,
  • Üye firmaların, dış ülkelerin yatırımcı kuruluşlarına tanıtılması için her türlü çalışmada bulunmak, yurt dışından heyetler davet etmek, yurt dışına heyetler göndermek,
  • Sektörel gelişmeler hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla basılı dergi, bülten, gazete vb yayınlar yapmak,
  • Üyelerine ihtiyaç duydukları her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermek, yol göstermek, yardım etmek, eğitim ve seminerler düzenlemektir.

KTİMB, hizmetlerdeki başarının anahtarının üye gereksinimlerini etkin bir biçimde ve zamanında karşılamak olduğunun bilincindedir. Hizmet kalitesini koruyup sürekli gelişimini sağlamak amacıyla hizmet yelpazesini çeşitlendirmekte ve geliştirmektedir.