Etik Değerlerimiz

KTİMB, yönetiminin ve çalışanlarının görevlerini yerine getirirken ve üyelerinin mesleki faaliyetlerini sürdürürken, uymaları gereken temel etik davranış ilkelerini ön planda tutarak, müteahhitlik sektörünün sahip olması gereken güven ve saygı ortamını toplum nazarında oluşturmanın ve korumanın önemi ile hareket eder.

KTİMB çatısı altında görev yapan herkes, bu değerlerin öneminin bilincini ve sorumluluğunu taşır.

KTİMB, üyelerinin ve sektörün sorunları karşısında en uygun çözümleri üreterek sektörün ekonomik verimliliğinin artmasını ve sürdürülebilir gelişmeye ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yapar, uygun politikalar oluşturur ve bunları üyeleri ile ve resmi makamlarla paylaşır.

Müteahhitlik sektörünün iş ahlakı ilkelerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapar ve bu ilkelerin üyeleri tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar.

Sektörün gelişimine hizmet etmek için üyeleri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı geliştirir, üyelerinin haklarını en iyi şekilde savunur.

Genişletilmiş ve bölgesel üye toplantıları ile üyelerinin görüşlerini alır, üyeleri ile bilgi paylaşır, talepleri değerlendirir ve ortak kararlar alır.

Misyonu doğrultusunda oluşturduğu görüş, öneri ve politikaları, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşır.

KTİMB, üyelerine ve toplumuna karşı şeffaflık ve hesap verebilirliği ön planda tutar.

Üyelerine sunduğu hizmetler ile ilgili gerekli özeni gösterir, hizmeti geciktirmekten, çifte standartlı uygulamalardan ve taraf olmaktan kaçınır. Müteahhitlik mesleğine duyulan güven ve saygınlığı sarsacak, zedeleyecek, haksız rekabete ve kazanca yol açacak davranışlarda bulunmaz ve çalışanlarının da bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmesini sağlar.

Çalışanlarına sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlar, çalışanlarının kişiliklerine saygı duyar, kişisel gelişimlerini destekler, meslek ve görevlerine uygun eğitim olanakları sunar.

Çalışanlarını yasalara uygun olmayan işlem yapmaya zorlamaz, işe alımlarda ve çalışma süreçlerinde ırk, renk, din, cinsiyet, siyasi düşünce ve inançlara dayalı ayırımcılık yapmaz.

Kurumun ve sektörün geleceği ile ilgili vizyon ve fikirlerini çalışanları ile paylaşır, gerektiğinde çalışanlarının işle ilgili görüşlerinin alındığı, eleştiri ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği ortamlar hazırlar.

Çalışanları ile ilgili kişisel bilgilerin gizliliğini güvenle korur ve gizli kalmasını sağlamanın sorumluluğunu taşır.

Faaliyetleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda gerekli özeni gösterir. Üyeleri ile ilgili edindiği bilgileri, onların aleyhine olacak şekilde kullanmaz, üyeleri ve iş ortakları ile ilgili bilgileri onların izni veya yasal bir zorunluluk olmaksızın açıklamaz.

Kurum ve çalışanları, herhangi bir kararı, performansı, görevin yapılmasını, tarafsızlığı engelleyecek veya teşvik edecek nitelikteki her türlü meta veya menfaat içerikli hediyeyi asla kabul etmez ve izin vermez.

Üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından, herhangi bir üyenin mesleki ahlak ve etik kurallarına uymayarak kendilerini zarara uğratmaları karşısında birliğe yapılan yazılı dilekçeler derhal değerlendirmeye alınır, gerekli araştırmalar yapılır, en uygun çözümler üretilir.

KTİMB üyeleri, sektörün saygınlığını korumak adına, topluma sundukları hizmetlerin müteahhitlik mesleğinin gerektirdiği kalite ve koşullarda olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bilerek ve kasıtlı olarak hizmetlerinde kusura yer vermezler, hizmetlerinin yasalara uygun olarak yerine getirilmesinin sorumluluğunu taşırlar. Gösterilen özene rağmen istemeden halkın zarara uğraması durumunda, bunun giderilmesini sağlamak için tüm iyi niyetli gayreti gösterirler.

Üyeler, mesleki itibar ve sektörel saygınlığı korumak ve yüceltmek adına, mesleki etik değerleri, herhangi bir yasal sorumluluk olarak değil, mesleki kültür olarak benimserler.

KTİMB üyeleri, kendi çalışanlarının her türlü yasal ve özlük haklarına önem verir, tüm çalışanlarına yasalara uygun olacak şekilde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunar.